Today is Green Energy and Environment

Focus & News More...
Editorial Board

        Green Energy & Environment
                    Editorial Board

Editor-in-Chief

Suojiang Zhang

Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

    Associate Editors

Haichao Liu

Douglas R. MacFarlane

Ah-Hyung (Alissa) Park

Jianji Wang

Jiujun Zhang

Peking University, China

Monash University, Australia

Columbia University, USA

Henan Normal University, China

University of British Columbia, Canada

       Advisory Board Members

Katsuhiko Ariga

Yi Cui

Buxing Han

Mingyuan He

Zhongfan Liu

Yuri M. Lvov

Robin D. Rogers

Tao Zhang

National Institute for Materials Science, Japan

Stanford University, USA

Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

East China Normal University, China

Peking University, China

Louisiana Tech University, USA

McGill University, Canada

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, China

     Editorial Board Members

Lynden A. Archer

Christoph J. Brabec

Gang Chen

Yunfa Chen

Zhongfang Chen

John C. Crittenden

Sheng Dai

Sheng Dai

Liyuan Deng

Atsushi Fukuoka

Jinlong Gong

George W. Huber

Kisuk Kang

Zhigang Lei

Junhua Li

Zhongmin Liu

Yingying Lu

Rafael Luque

Flora T.T. Ng

Manuel Pinelo

Jinli Qiao

Arthur J. Ragauskas

Chunshan Song

Licheng Sun

Enrico Tronconi

Ye Wang

Masayoshi Watanabe

Xuehai Yan

Jinlong Yang

Ralph Yang

Shaik M. Zakeeruddin

Huamin Zhang

Zhen Zhou

Weihong Zhu

Cornell University, USA

University of Erlangen-Nuremberg, Germany

Tianjin University, China

Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

University of Puerto Rico, USA

Georgia Institute of Technology, USA

University of Adelaide, Australia

Oak Ridge National Laboratory, USA

Norwegian University of Science and Technology, Norway

Hokkaido University, Japan

Tianjin University, China

University of Wisconsin-Madison, USA

Seoul National University, Korea

Beijing University of Chemical Technology, China

Tsinghua University, China

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, China

Zhejiang University, China

University of Cordoba, Spain

University of Waterloo, Canada

Technical University of Denmark, Denmark

Donghua University, China

Georgia Institute of Technology, USA

The Pennsylvania State University, USA

KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Politecnico di Milano, Italy

Xiamen University, China

Yokohama National University, Japan

Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

University of Science and Technology of China, China

University of Michigan, USA

Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, China

Nankai University, China

East China University of Science and Technology, China

 Editorial Office

Address     Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

Tel: 0086-10-82627075         E-mail: gee@ipe.ac.cn        Website: www.keaipublishing.com/gee or www.jgee.org               

Copyright © 2018, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved.

Published by Elsevier B.V. on behalf of KeAi Communications Co. Ltd.

                                                                                                                                        ISSN: 2096-2797  E-ISSN: 2468-0257  CN:10-1418/TK